tarxeta

TARXETA
BÁSICA

Nº tarxetas repartidas:

UNHA RESPOSTA
SEN PRECEDENTES
A UNHA SITUACIÓN
SEN PRECEDENTES

O proxecto Tarxeta Básica
asiste a miles de familias
galegas en situación de
vulnerabilidade económica,
outorgándolles unha tarxeta
prepago para realizar compras
de produtos de alimentación,
hixiene e farmacia.

sponsors

Co soporte técnico de: abanca

Poderán ser beneficiarias as personas e familias residentes en Galicia que se atopan en situación de vulnerabilidade económica, ben porque carecen de ingresos efectivos, ou ben porque na unidade de convivencia non se perciben prestacións económicas periódicas regulares, de carácter mensual, nin outros ingresos efectivos, que acaden (igualen ou superen), no seu conxunto, o importe que lle correspondería en concepto de tramo persoal e familiar de RISGA (Renta de Inclusión Social de Galicia), de acordo coas contías establecidas para o ingreso mínimo e os complementos familiares (artigo 21 da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de inclusión social de Galicia).